กิจกรรมของเรา

โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็ก โครงการดูแลเด็กและครอบครัว โครงการช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย โครงการปลูกสิ่งก่อสร้าง โครงการสร้างที่อยู่อาศัย โครงการสร้างหรือซ่อมบำรุงอาคารเรียน โครงการสร้างโงสีข้าวสายน้ำ โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นโครงการที่สร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้า กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม กลุ่มชาวนาไทย กลุ่มออมทรัพย์สายน้ำ กลุ่มสายน้ำฌาปนกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายน้ำ