ชาวสายน้ำ ร่วมดำนา รักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิสายน้ำ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มชาวนาและอื่น ๆรวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมถอนกล้า ทำนาดำในแปลงนาสาธิต ประจำปี 2556 ที่ทำสืบเนื่องกันมาทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิมไว้ให้ลูกหลานชาวนารุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ ถึงแม้จะมีเครื่องจักรทุ่นแรงเข้ามาเสริมแต่ก็ยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไม่ให้สูญหาย

โครงการสร้างหอประชุม

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประชุมผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิ ฯ เพื่อพบปะ พูดคุย อธิบายเน้นย้ำแนวทางและจุดมุ่งหมายของการให้ทุนสนับสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจจุดประสงค์ของางเราอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากเป็นฤดูฝน จึงไม่สามารถคาดเดาสภาพฝนฟ้าอากาศได้ เมื่อมีฝนตกในวันที่ประชุมจึงต้องย้ายสถานที่ซึ่งมีบริเวณจำกัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่มาร่วมประชุม จึงจำเป็นต้องสร้างหอประชุมที่มีหลังคาขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนจากทาสมาชิกเป็นอย่างดี จนสำเร็จเกือบเสร็จ ซึ่งได้กำลังจัดตกแต่งบริเวณ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มเป็นระเบียบให้หอประชุมแห่งนี้