กิจกรรมของเรา

โครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็ก

โครงการดูแลเด็กและครอบครัว

โครงการช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย

โครงการปลูกสิ่งก่อสร้าง

โครงการสร้างที่อยู่อาศัย

โครงการสร้างหรือซ่อมบำรุงอาคารเรียน

โครงการสร้างโงสีข้าวสายน้ำ

โครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน

เป็นโครงการที่สร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้า

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม

กลุ่มชาวนาไทย

กลุ่มออมทรัพย์สายน้ำ

กลุ่มสายน้ำฌาปนกิจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายน้ำ